Diện tích:97 m²
Giá:75 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:87 m²
Giá:76 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:54 m²
Giá:16 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/07/2015
Diện tích:105 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:36 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/07/2015
Diện tích:80 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:06/07/2015
Diện tích:55 m²
Giá:54 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/07/2015
Diện tích:55 m²
Giá:54 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/07/2015
Diện tích:116 m²
Giá:5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/07/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/07/2015
Diện tích:70 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/07/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/07/2015
Diện tích:100 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:28/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:28/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:28/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:28/07/2015
Diện tích:143 m²
Giá:11 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:28/07/2015
Diện tích:63 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/07/2015