Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:80 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:80 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:75 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:75 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:59 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:87 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:65 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:65 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:59 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:53 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:75 m²
Giá:2133 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:53 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:4980 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:750 m²
Giá:385 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:0 m²
Giá:9 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:1200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:45 m²
Giá:7 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:1200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:95 m²
Giá:12 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:120 m²
Giá:62 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:120 m²
Giá:62 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:26/05/2015