Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:70 m²
Giá:30 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:90 m²
Giá:25 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:90 m²
Giá:25 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:70 m²
Giá:27 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:30 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:35 m²
Giá:81 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:50 m²
Giá:78 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:78 m²
Giá:25 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:87 m²
Giá:25 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:65 m²
Giá:27 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:72 m²
Giá:5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/01/2015