Diện tích:200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:19/11/2015
Diện tích:97 m²
Giá:75 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:87 m²
Giá:76 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:69 m²
Giá:289 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:28/11/2015
Diện tích:69 m²
Giá:289 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:28/11/2015
Diện tích:360 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Kiên Giang
Ngày:28/11/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Bắc Ninh
Ngày:28/11/2015
Diện tích:360 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Kiên Giang
Ngày:28/11/2015
Diện tích:360 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Kiên Giang
Ngày:28/11/2015
Diện tích:36 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:69 m²
Giá:289 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:28/11/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Bắc Ninh
Ngày:28/11/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Bắc Ninh
Ngày:28/11/2015
Diện tích:200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/11/2015
Diện tích:75 m²
Giá:160 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:75 m²
Giá:160 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:75 m²
Giá:160 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:75 m²
Giá:160 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:75 m²
Giá:160 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:75 m²
Giá:160 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:45 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:45 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:45 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:70 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015