Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:119 m²
Giá:23 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:12 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:90 m²
Giá:13333 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:110 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:75 m²
Giá:3 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:01/04/2015
Diện tích:100 m²
Giá:2 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:01/04/2015
Diện tích:55 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:01/04/2015
Diện tích:30 m²
Giá:18 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:35 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:41 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:52 m²
Giá:14 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:89 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:68 m²
Giá:231 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:01/04/2015
Diện tích:50 m²
Giá:7.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:70 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:128 m²
Giá:101 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:117 m²
Giá:119 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:107 m²
Giá:186 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:108 m²
Giá:7 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:65 m²
Giá:8.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:38 m²
Giá:13 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:110 m²
Giá:118 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:143 m²
Giá:10 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:80 m²
Giá:30 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015
Diện tích:66 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:01/04/2015