Diện tích:97 m²
Giá:75 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:87 m²
Giá:76 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:78.45 m²
Giá:23 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:87 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/10/2015
Diện tích:70 m²
Giá:19 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:76 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:78.45 m²
Giá:23 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:200 m²
Giá:20 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:-23 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:80 m²
Giá:30 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:-23 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:115 m²
Giá:42 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:101 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:142 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:55 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/10/2015
Diện tích:55 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/10/2015
Diện tích:55 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/10/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:67.04 m²
Giá:3 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015
Diện tích:87 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/10/2015