Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:45 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:140 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:40 m²
Giá:9000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:52 m²
Giá:259 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:52 m²
Giá:259 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:105 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Long An
Ngày:27/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:7083 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:350 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:320 m²
Giá:625 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:336 m²
Giá:267 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:72 m²
Giá:2777 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:94 m²
Giá:14 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:94 m²
Giá:14 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:66 m²
Giá:28 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:86 m²
Giá:145 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:21 m²
Giá:3 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:27/04/2015
Diện tích:86 m²
Giá:145 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:15 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:27/04/2015