Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:40 m²
Giá:7125 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:01/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:33000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:164 m²
Giá:37 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:60 m²
Giá:33000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:164 m²
Giá:37 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:68 m²
Giá:32 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:76 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:76 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:80 m²
Giá:25000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:76 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:76 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:90 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày:30/06/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:28 m²
Giá:7 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:24 m²
Giá:2.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:1200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:1200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:110 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:110 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015
Diện tích:1200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:1200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:13 m²
Giá:16 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:13 m²
Giá:16 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/06/2015
Diện tích:200 m²
Giá:14 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/06/2015