Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:59 m²
Giá:22033 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:91 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:64 m²
Giá:217 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:48 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:33 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:76 m²
Giá:14 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:109 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:300 m²
Giá:866 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:45 m²
Giá:466 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:-27500 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:45 m²
Giá:466 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:50 m²
Giá:9 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:45 m²
Giá:12 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:55 m²
Giá:18 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:50 m²
Giá:11 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:50 m²
Giá:15 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:35 m²
Giá:7 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:153 m²
Giá:104 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:153 m²
Giá:65 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:100 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:45 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:1000 m²
Giá:0.38 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015